Home » Archief

Archief

Download: PreSRM versie 2.401 installatie programma (29 March 2024)
Download: PreSRM versie 2.305 installatie programma (11 September 2023)
Download: PreSRM versie 2.304 installatie programma (25 Augustus 2023)
Download: PreSRM versie 2.303 installatie programma (14 Juni 2023)
Download: PreSRM versie 2.302 installatie programma (5 April 2023)
Download: PreSRM versie 2.301 installatie programma (1 April 2023)
Download: PreSRM versie 2.203 installatie programma (9 januari 2023)
Download: PreSRM versie 2.202 installatie programma (22 juni 2022)
Download: PreSRM versie 2.201 installatie programma (30 maart 2022)
Download: PreSRM versie 2.103 installatie programma (6 dec 2021)
Download: PreSRM versie 2.102 installatie programma (8 juli 2021)
Download: PreSRM versie 2.101 installatie programma (30 maart 2021)
Download: PreSRM versie 2.004 installatie programma (29 oktober 2020)
Download: PreSRM versie 2.003 installatie programma (6 juli 2020)
Download: PreSRM versie 2.002 installatie programma (8 april 2020)
Download: PreSRM versie 2.001 installatie programma (31 maart 2020)
Download: PreSRM versie 1.902 installatie programma (13 juli 2019)
Download: PreSRM versie 1.901 installatie programma (29 maart 2019)
Download: PreSRM versie 1.802 installatie programma (30 mei 2018)
Download: PreSRM versie 1.801 installatie programma (29 maart 2018)
Download: PreSRM versie 1.702 installatie programma (1 juni 2017)
Download: PreSRM versie 1.701 installatie programma (6 april 2017)
Download: PreSRM versie 1.603 installatie programma (8 april 2016)
Download: PreSRM versie 1.512 installatie programma (8 juli 2015)
Download: PreSRM versie 1.402 installatie programma (29 april 2014)
Download: PreSRM versie 1.306 installatie programma (Juli 2013)
Download: PreSRM versie 1.306 minimale installer (39 MB)
Documentatie: ECN-E–13-039 Functionele omschrijving PreSRM v1.3

Update 02 April 2024 versie 2.401
Versie 2.401 is aangepast aan de RBL gegevens van 2023. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. De GCN prognose kaarten worden dit jaar niet aangepast en zijn gelijk aan de kaarten uit 2023. De GCN bestanden voor NH3 en de GDN bestanden zijn nog niet beschikbaar voor 2023. Bijgeleverd zijn de versies voor 2022 gepubliceerd in 2023. Deze bestanden zijn echter niet opvraagbaar met PreSRM tot de verwachte levering in mei 2024.

Update 11 September 2023 versie 2.305
Update van de actuele diagnose NH3 kaart 2022 en depositiekaarten voor 2022 ivm kleine correctie.

Update 25 Augustus 2023 versie 2.304
De actuele diagnose NH3 kaart 2022 en depositiekaarten voor 2022 zijn beschikbaar gekomen en toegevoegd evenals een correctie op de prognose GDN kaarten die bij versie 2.303 geleverd zijn.

Update 13 Juni 2023 versie 2.303
Dit is een tussenversie met de toevoeging van de prognose GCN kaarten van 2030 tot 2040 voor NO2, NOx en O3 en voor de prognose GDN kaarten van 2022 tm 2040. De actuele NH3 kaart en depositiekaarten voor 2022 zijn nog niet beschikbaar evenals de prognose NH3 kaarten.

Update 05 April 2023 versie 2.302
De wijziging in de pm2.5 en pm10 kaarten voor ijmond zoals gepubliceerd op 29/3 bij rijksoverheid is geimplementeerd.

Update 01 April 2023 versie 2.301
Versie 2.301 is aangepast aan de RBL gegevens van 2022. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. De GCN bestanden voor NH3 en de GDN bestanden zijn nog niet beschikbaar voor 2022 en de prognose jaren. Bijgeleverd zijn de versies gepubliceerd in 2020. Deze bestanden zijn echter niet opvraagbaar met PreSRM tot de verwachte levering in juni 2023. De correctiekaart voor het verfijningsgrid rond Schiphol voor het achterliggende jaar 2022 en de prognose jaren tot 2030 maken gebruik van de oorspronkelijke correctiekaart voor 2020. Bij gebruik van de limiet instellingen voor Uster en stabiliteitsparameter Monin Obukhov lengte dat na bij herberekening van Uster en vervolgens Monin Obukhov lengte nadat Monin Obukhov lengte gelijk gezet is aan de limiet waarde de Monin Obukhov lengte toch weer kleiner kan worden dan de limiet waarde voor Uster gelijk aan de limietwaarde voor Uster. Hiervoor is nu gecorrigeerd door vervolgens weer gelijk te zetten aan de Monin Obukhov lengte.

Update 09 januari 2023 versie 2.203
Dit is een correctie van de definitieve PreSRM versie met de gecorrigeerde GCN bestanden voor NH3 van 2021 en de prognose jaren. Voor GDN zijn tevens gecorrigeerde kaarten toegevoegd. “Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM in 2022 een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Correctie van deze onjuistheid heeft geen invloed van belang op de NOx/NO2 kaarten. De invloed op de fijnstof kaarten is erg beperkt en veel kleiner dan de onzekerheden in de kaarten en de jaarlijkse variaties. De kaarten worden daarom niet vervangen. Ter illustratie zijn de PM10 verschilkaart en PM2.5 verschilkaart voor 2021 berekend. Voor NH3 zijn de verschillen groter en daarom zijn deze kaarten op 29 december 2022 vervangen.” NALV hiervan is deze nieuwe preSRM uitgebracht. Zie: https://www.rivm.nl/gcn-gdn-kaarten/concentratiekaarten/cijfers-achter-concentratiekaarten/gcn-concentratiekaartbestanden-achterliggende-jaren

Update 22 juni 2022 versie 2.202
Dit is de PreSRM versie met de GCN bestanden voor NH3 van 2021 en de prognose jaren toegevoegd, evenals de GDN bestanden voor deze jaren. Hierbij is sprake van prognose jaren tot 2030. Aleen voor Aerius depositie berekeningen zijn tevens de GCN bestanden van O3 en NH3 voor 2031 tm 2040 toegevoegd. De toelichting bij deze bestanden is analoog aan de eerder gegeven toelichting bij de bestanden voor 2031-2035. Zie : “Toelichting bij achtergrond 2031-2035”

Update 30 maart 2022 versie 2.201
Versie 2.201 is aangepast aan de RBL gegevens van 2021. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. De ruwheidskaarten zijn met ingang van PreSRM v2.201 gebaseerd op LGN2020 ipv LGN7, conform het gebruik van ruwheid met de OPS modelberekeningen door RIVM voor de GCN kaarten. De GCN bestanden voor NH3 en de GDN bestanden zijn nog niet beschikbaar voor 2021 en de prognose jaren. Bijgeleverd zijn de versies gepubliceerd in 2020. Deze bestanden zijn echter niet opvraagbaar met PreSRM tot de verwachte levering in juni 2022. De correctiekaart voor Schiphol voor het achterliggende jaar 2021 is 18% groter dan voor het coronajaar 2020, in lijn met de stijging van het aantal vliegtuigbewegingen tov 2020. De jaren 2022-2030 maken gebruik van de oorspronkelijke correctiekaart voor 2020

Update 6 december 2021 versie 2.103
Ten behoeve van AERIUS depositie berekening voor jaren 2031 t/m 2035 zijn bestanden voor de correctie van ozon nabij de hoofdwegen toegevoegd (swc_o3).

Update 8 juli 2021 versie 2.102
Het GCN bestand voor NH3 van 2019 is in april 2021 gecorrigeerd en de GCN bestanden voor NH3 van 2020 en de prognose jaren zijn toegevoegd evenals de GDN bestanden voor deze jaren. Ten aanzien van de correctie van het GCN bestand voor NH3 2019 zie het bericht van RIVM in de volgende alinea. Tevens zijn t.b.v. de Aerius depositie berekening de GCN bestanden van O3 en NH3 voor 2031 tm 2035 toegevoegd aan PreSRM met de volgende toelichting.

Toelichting bij achtergrond 2031-2035:
De O3 en NH3 achtergrond kaarten voor 2031 tot en met 2035 zijn beschikbaar gesteld voor de berekening van wegenbijdrage met AERIUS Calculator. Deze zijn op versimpelde wijze afgeleid in vergelijking met het standaard GCN-traject. Zo is geen gebruik gemaakt van emissiescenario’s per sector, wat normaal gesproken wel gebruikelijk is. Naar verwachting zullen de officiële GCN kaarten voor deze jaren in 2023 in AERIUS beschikbaar komen. Deze kunnen met name lokaal verschillen, wat kan leiden tot een andere wegenbijdrage. Met name de NH3 bijdrage is gevoelig voor deze achtergrondkaart. Een daling van de NH3 achtergrond leidt daarbij tot een hogere project depositiebijdrage. De nu beschikbaar gestelde kaarten geven de beste schatting voor 2031 t/m 2035, gegeven de beschikbare referenties. De kaarten zijn goed geschikt voor berekening van de wegbijdrage met AERIUS Calculator.

Update 30 april 2021 mbt versie 2.004

Bericht van RIVM: Bij inspectie van de NH3 GCN kaart in de RIVM viewer blijkt dat de beoogde update van de kalibratie methode [Wichink Kruit et al., 2020] op de NH3 concentraties abusievelijk niet is toegepast. De verbeterde vergelijkbaarheid tussen metingen en de modelberekening is hierbij onbenut gebleven. Dit is ongewenst omdat er een grote belangstelling is voor de vergelijkbaarheid met de metingen. Daarom is de kaart in de viewer inmiddels aangepast. Deze NH3 concentratiekaart zit ook in PreSRM 2.004. Er zijn ons geen officiële toepassingen van deze NH3 kaart bekend. Mocht u deze kaart toch nodig hebben dan kan het verstandig zijn om even te wachten op de nieuwe PreSRM versie met de nieuwe kaart, die begin juli wordt verwacht.  NB: de belangrijkste toepassing van de kalibratiemethode betreft de berekende stikstofdepositie. Daarop is de kalibratie wel correct uitgevoerd.

Update 30 maart 2021 versie 2.101
Versie 2.101 is aangepast aan de RBL gegevens van 2020. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. De GCN bestanden voor NH3 en de GDN bestanden zijn nog niet beschikbaar voor 2020 en de prognose jaren. Bijgeleverd zijn de versies gepubliceerd in 2019. Deze bestanden zijn echter niet opvraagbaar met PreSRM tot de verwachte levering in juni 2021. De correctiekaart voor Schiphol voor het achterliggende jaar 2020 is gehalveerd, in lijn met het aantal vliegtuigbewegingen. De jaren 2021-2030 maken gebruik van de oorspronkelijke correctiekaart voor 2020, in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren.

Update 29 oktober 2020 versie 2.004
De GDN bestanden voor het achterliggende jaar 2019 en de prognosejaren zijn beschikbaar en toegevoegd aan deze versie van PreSRM evenals de GCN bestanden van NH3 voor 2019 en de prognose jaren. Tevens is de Hi-res optie binnen het PreSRM demo programma weer beschikbaar gemaakt.

Update 6 juli 2020 versie 2.003
De prognose kaarten voor NO2, Ozon, PM10, PM2.5 en NOx zijn (net als de dubbeltellingscorrectie voor snelwegen) op 25 juni opnieuw geactualiseerd. In de gepubliceerde data van 15 maart jl bleek een inconsistentie te zitten in de NOx emissies uit landbouwgronden. Deze werden in de berekeningen van de toekomstige jaren ten onrechte wel meegenomen en niet in de bijbehorende controle berekeningen voor de vergelijking met de metingen. Door deze correctie zijn de concentraties voor bijvoorbeeld NO2 en PM10 lager dan in de in maart uitgebrachte prognose kaarten voor 2020-2030. De prognose kaarten en de 2019 kaarten voor de NH3 concentratie en de depositiekaarten komen op een later tijdstip beschikbaar.

Update 8 april 2020 versie 2.002
Het bestand voor dubbeltellingscorrectie snelwegen voor de GCN2020 is op 6 april geactualiseerd t.o.v. publicatie 13 maart. Huidige versie inclusief correctie voor Rijkswegen met 80km/u. Met deze update is de correctie weer consistent met die zoals in voorgaande jaren is gepubliceerd.

Update 31 maart 2020 versie 2.001
Versie 2.001 is aangepast aan de RBL gegevens van 2019. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. Zie bijgeleverde documentatie voor details van aanpassingen. Aangezien de volgende GCN en GDN kaarten nog niet beschikbaar zijn wordt in April/Mei een update van Presrm verwacht.
Beschikbaarheid GCN bestanden:
-NH3: de kaart voor het achterliggende jaar 2019 en de toekomstjaren 2020-2025-2030 zijn nog niet beschikbaar.
Beschikbaarheid GDN bestanden:
– De bestanden voor het achterliggende jaar 2019 en de toekomstjaren zijn nog niet beschikbaar. – De langjarige meteo voor prognose metingen is aangepast: De periode 2005-2014 wordt gebruikt ipv 1995-2004.
– Een procedure is toegevoegd waarbij de prognose periode aangepast kan worden. Standaard staat deze nu op 2005-2014 maar het is mogelijk om de start van de 10 jarige prognose periode aan te passen, zie documentatie.

Update 13 juli 2019 versie 1.902
PreSRM is aangepast i.v.m. beschikbaar komen van de GCN voor NH3 en de 2018 en toekomstige GDN bestanden, die in versie 1.901 nog niet beschikbaar waren. Tevens is de header van de land use file z0nl4000.asc gecorrigeerd. Dit heeft geen effect op de SRM functionaliteit van PreSRM, aangezien deze gebruik maakt van de 1km land use file. Daarnaast zijn de correcte files om uurlijkse NO2 waarden te genereren vanuit de GCN kaart toegevoegd. De oorspronkelijk files voor 2018 waren op een verkeerd station gebaseerd en ondanks dat de gecorrigeerde files net voor uitkomen van PreSRM versie 1.901 beschikbaar kwamen, zijn deze abusievelijk niet in de 1.901 release gekomen.

Update 29 maart 2019 versie 1.901
Versie 1.901 is aangepast aan de RBL gegevens van 2018. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. Zie bijgeleverde documentatie voor details van aanpassingen. Aangezien de volgende GCN en GDN kaarten nog niet beschikbaar zijn wordt in April/Mei een update van Presrm verwacht.
Beschikbaarheid GCN bestanden:
-NH3: de kaart voor het achterliggende jaar 2019 en de toekomst jaren 2019-2020-2025-2030 zijn nog niet beschikbaar dus bijgeleverd zijn de versies door RIVM gepubliceerd in 2018. De rijkswegcorrecties zijn al geruime tijd niet beschikbaar waardoor deze niet geïmplementeerd zijn vanaf presrm versie 1.6.
Beschikbaarheid GDN bestanden:
– De bestanden voor het achterliggende jaar 2018 en de toekomstjaren zijn nog niet beschikbaar dus bijgeleverd zijn de versies door RIVM gepubliceerd in 2018.

Update 30 mei / 11 juni 2018 versie 1.802
PreSRM is op 30 mei aangepast i.v.m. de beschikbaarheid van de GCN en GDN bestanden die in versie 1.801 nog niet beschikbaar waren. Op 11 juni is ivm de overgang naar TNO de nieuwe opmaak van de documentatie (pdf) toegevoegd aan de setup file. Tevens zijn de ECN logos vervangen voor TNO logos op de website.

Update 28 maart 2018 versie 1.801
Versie 1.801 is aangepast aan de RBL gegevens van 2017. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. Aangezien de volgende GCN en GDN kaarten nog niet beschikbaar zijn wordt begin April een update van Presrm verwacht.
Beschikbaarheid GCN bestanden:
-NH3: de kaart voor het achterliggende jaar 2017 en de toekomst jaren 2018-2020-2025-2030 zijn nog niet beschikbaar dus bijgeleverd zijn de versies door RIVM gepubliceerd in 2017. De rijkswegcorrecties zijn al geruime tijd niet beschikbaar waardoor deze niet geïmplementeerd zijn vanaf presrm versie 1.6.
Beschikbaarheid GDN bestanden:
– De bestanden voor het achterliggende jaar 2017 en de toekomstjaren zijn nog niet beschikbaar dus bijgeleverd zijn de versies door RIVM gepubliceerd in 2017.

Update 1 juni 2017 versie 1.702
Versie 1.702 heeft een kleine bug-fix. Enkele GDN kaarten stonden in unix format en zijn nu geconverteerd naar windows.

Update 6 april 2017 versie 1.701
Versie 1.701 is aangepast aan de RBL gegevens van 2016. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. Enkele foutmeldingen mbt het vinden van GCN data zijn opgelost, de ruwheidsberekening van een project gebied is in lijn gebracht met de projectdefinitie en de projectdefinitie is aangepast ivm de invoer in meters en de achterliggende gegevens in kilometers. Zie de documentatie bij de installatie voor de stand van zaken mbt de nieuwe GCN/GDN kaarten.

Update 8 april 2016 versie 1.603

NH3 toekomstjaren toegevoegd en snelwegcorrecties uitgeschakeld aangezien deze niet beschikbaar komen. Update van de IJmond verfijningskaart voor pm10 over het jaar 2015. Update van deze versie ivm onjuist versie nummer in het presrm demo programma (1.602), geen effect mbt de dll en data(11 april 2016).

Update 4 april 2016 versie 1.602

Toevoeging toekomstjaar 2016 ivm interpolatie toekomstjaren. NH3 toekomstjaren en snelwegcorrecties nog niet beschikbaar.

Update 1 april 2016 versie 1.601

Versie 1.601 is aangepast aan de RBL gegevens van 2015. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. Zie documentatie bij de installatie voor de stand van zaken mbt de nieuwe GCN/GDN kaarten. Daarnaast is het PreSRM Demo programma gebruikersvriendelijker gemaakt.

Update 8 juli 2015 versie 1.512

In versie 1.512 is gecorrigeerd voor een fout in de achtergrondswaarden van NO2 en O3 buiten het verfijningsgrid van Schiphol. Voor enkele 1km blokken op de lijn Haarlem-Amsterdam was deze fout 0.7 ug/m3 en rond 0.3 ug/m3 in het Noordzeekanaal gebied. Voor de rest van Nederland was deze fout 0 tot 0.1 ug/m3.

In versie 1.511 is de ontbrekende bewolkingsgraad voor station Eindhoven tussen dec 2004 en nov 2006 toegevoegd.

In versie 1.510 is voor de toekomstige jaren 2025 toegevoegd voor de interpolatie tussen 2020 en 2030.

Update 1 april 2015 versie 1.502

Versie 1.5 van PreSRM is aangepast aan de RBL gegevens van 2014. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN.
– In voorgaande versies zijn de verfijnde Schiphol gegevens (100m) niet goed geimplementeerd. Dit is nu gecorrigeerd. Voor de periode 2021-2030 worden de verfijnings gegevens aangehouden voor het jaar 2020 zonder extrapolatie ivm ontbreken van 2030 terwijl voor de GCN km schaal de lineaire interpolatie tussen 2020 en 2030 wel wordt toegepast.

– PreSRM gegevens voor 2009 zijn weer opvraagbaar en de zoekfunctie voor GCN data rond de Nederlandse grens en nabij open wateroppervlakken voor het genereren van windrozen is verbeterd.
Update 29 april 2014 versie 1.402
Kleine wijziging in de PreSRM library voor berekeningen voor het jaar 2014. In deze versie zijn de EC, NH3 en NOx gcn bestanden voor 2013, en 2014 en verder geüpdate naar de laatste versie afkomstig van RIVM. Deze bestanden werden net als vorige jaren iets later dan de standaard NSL gcn bestanden geleverd.

Update 3 april 2014 versie 1.401
Helaas toch nog een snelle bugfix van PreSRM v1.4, release 1.401. Er ontbraken nog enkele bestanden voor de verfijning van IJmond en Schiphol. De Schiphol verfijningen worden nu ook goed berekend voor 2013, 2014 en 2030. De IJmond verfijning werkt nu (weer) voor alle relevante jaren.

Update 1 april 2014 versie 1.400
Versie 1.4 van PreSRM is aangepast aan de RBL gegevens van 2013. Deze versie werkt alleen met de
bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN.
– De verfijnde Schiphol en IJmond gegevens (voor IJmond in nieuw formaat zoals geleverd door RIVM) worden nu lineair geïnterpoleerd voor het jaar 2014 en de periode 2016-2019, in voorgaande versies werden de verfijningswaarden voor 2013, resp. 2015 aangehouden. Voor de periode 2021-2030 worden de verfijnings gegevens aangehouden voor het jaar 2020 zonder extrapolatie.
– Aanpassingen in GCN bestanden na check op consistentie:
– De headers van de volgende files zijn aangepast ivm mismatch tussen header en rows in de header en de file:
conc_nh3_2008
conc_no2_2008
conc_no2_2009
conc_no2_2010
depo_nhx_2011
depo_noy_2011
– De instellingen voor limitering van u* en L worden nu meegenomen bij export naar ADMS bestanden.
– Enkele bugfixes en cosmetische veranderingen in de demo-applicatie

Update 5 Juli 2013 versie 1.306

– Snelheidsverbetering bij initialiseren van Project en Conc objecten
– Wijziging van de naam conventie voor de installatiefolder
– Kleine optische veranderingen in de demo-applicatie
– Toevoegen van de silent installer voor SRM2 applicaties met sterk verkleinde omvang (alleen RBL componenten, meteodata voor 2 stations, geen 250m ruwheidskaarten, geen depositiekaarten)

Informatie (in het Engels) voor de installers bij aanroep (silent installer heeft optie /S niet nodig):

/S:<"optional ini file">
Allow an install to be run in silent mode. As a result, no screens or dialogs will be shown. If /S is passed on the command line it will set the global variable _SilentInstall to true if the Enable silent/unattended install option is selected in project settings.
This command line option also has an optional INI file that can be passed containing session variable values. For example:

"C:\output\setup.exe" "/S:C:\setupvars.ini"
This will cause the session variables in the INI file to be used for the setup. The INI file should be in the format:

[SetupValues]
%AppFolder%=C:\Program Files\Your Product 2
%UserName%=Joe Blow
%Whatever%=Who knows
/T:<>

Every setup executable requires some temporary space on the user’s hard drive during the installation process. By default, Setup Factory uses the user’s TEMP directory for extracting temporary files and other miscellaneous operations. You can force the setup executable to use an alternate directory by using the /T command line option.

Replace “«file path»” with the path to the folder you want the setup executable to use for its temporary files. (Be sure to put quotes around the entire argument if the path includes any spaces.) If the folder doesn’t already exist on the user’s system, it will be created automatically.
For example:

"C:\Downloads\setup.exe" "/T:C:\My Temp Dir"
forces the installer to use “C:\My Temp Dir” for temporary files

Comments are closed.